­

bygning 1 karlebo

Botilbuddet Karlebo Hus 1 er et §107 botilbud med plads til 9 beboere. 

Målgruppen er unge i alderen 18-35 år med autismespektrumforstyrrelser eller anden udviklings-forstyrrelse. Unge som har særligt brug for en struktureret og forudsigelig hverdag.

 

Målgruppen er som oftest unge med manglende sociale kompetencer, psykisk og/eller kognitive funktionsnedsættelse. Unge som har brug for at træne sociale færdigheder og tilegne sig redskaber til at mestre de udfordringer, der kan følge med en autismespektrum-diagnose således, at de kan blive selvstændige og på sigt mestre eget liv i egen bolig. I Karlebo Hus 1 er der særlig fokus på at skabe en dagligdag med struktur og forudsigelighed.

Botilbuddet Karlebo Hus 1 henvender sig til unge med autismespektrumforstyrrelse eller anden udviklingsforstyrrelse, herunder Infantil Autisme, Atypisk Autisme, Asperger, OCD, Tourette og ADHD.

Ved visitering vil der blive lagt vægt på, at den unge passer generelt ind i den beboer-sammensætning, der er i huset på vistierings-tidspunktet. Botilbuddet modtager ikke borgere med et omfattende aktivt misbrug eller borgere med omfattende udadreagerende voldelig adfærd.

Fysiske rammer: Botilbuddet Karlebo Hus 1 ligger på en stor grund sammen med Karlebo Hus 2 og Karlebo Hus 3. Adressen er Avderødvej 42, 2980 Kokkedal. I Karlebo har vi bl.a. shelter med bålplads, fodboldbane, egen sø og en trampesti hele vejen rundt om grunden. Vi har planer om, inden for nærmeste fremtid at få dyrehold med geder, høns og kaniner. Der er busforbindelse lige uden for døren til Hillerød og Hørsholm.

Huset er i to etager: I stueetagen er der fælles køkken/alrum, TV-stue, kontor og vagtværelse, fælles badeværelse og vaskerum samt tre beboerværelser, hvoraf det ene værelse har eget bad og toilet. På første sal ligger 6 beboerværelser, to fælles badeværelser og to fælles toiletter.

Måltider: Huset tilbyder et fælles måltid om aftenen omkring kl. 18. De øvrige måltider lægges efter den enkeltes ønsker og dagstruktur. Beboerne opfordres til at have en maddag og være deltagende i planlægning af indkøb og madlavning. Der lægges vægt på sund og varieret kost.

Individuel støtte og aktiviteter: Alle beboere får tildelt en kontaktperson, som er "tovholder" for den individuelle støtte. For at skabe en struktureret og forudsigelig hverdag har beboerne ugesamtaler med deres kontaktperson, hvor beboerne medinddrages i udarbejdelsen og opfølgningen på dagstrukturer og ugeplaner. Strukturen er med til at skabe overblik, forudsigelighed og tydeliggøre gensidige forventninger. Der kan også tages visuelle hjælpemidler i brug i form af skemaer og tavler som fastholder rutinerne over længere tid samt hjælper beboeren til selv at holde sig informeret og til selv at gå i gang med aktiviteten. Beboeren hjælpes til at genkende og forstå, hvordan hverdagens almindelige aktiviteter forløber. Det giver tryghed og tillid.

I beboernes ugeplaner og dagstrukturer er der bl.a. indlagt ADL-træningen i form af madlavning, tøjvask, personlig hygiejne, økonomi mm. Derudover vil beboerne kunne se, hvornår de f.eks. er i beskæftigelse, hvornår der er planlagt fællesaktiviteter, og hvornår de evt. har aftaler med deres læge, psykolog og sagsbehandler mm. Mange af beboere i Karlebo Hus 1 er i en form for beskæftigelse, uddannelse, i praktik eller i et afklaringsforløb.

Beboerne støttes desuden i at bevare og opbygge sociale netværk og styrke relationer til nærmeste familie og venner.

Målsætning: §107 tilbuddets overordnede mål er at støtte beboerne i at blive så selvhjulpne som muligt samt at opnå egne personlige mål. Formålet er, at beboerne bliver så selvhjulpne som muligt med henblik på at kunne mestre eget liv i egen bolig, samt blive i stand til at finde deres plads i samfundet. Beboerne inddrages således i udformning af personlige mål, og der er fokus på det, der fungerer, fremfor det der ikke fungerer. Vi støtter op omkring beboerens selvstændighed i form af botræning (ADL), som en stor del af vores aktiviteter i dagligdagen tager udgangspunkt i. Vi vægter endvidere uddannelse og beskæftigelsestilbud højt og støtter op omkring dette.

Pædagogik: Det overordnede pædagogiske perspektiv bygger på et positivt menneskesyn, hvori vi anser det enkelte menneske som værende unikt og ekspert i eget liv. Derfor bygger vores pædagogiske fundament på en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang (KRAP). Personalet på Botilbuddet Karlebo Hus 1 tilstræber en positiv, stabil og ligeværdig kontakt med beboerne med udgangspunkt i anerkendelse og forståelse for den enkelte.

Vi arbejder med udgangspunkt i en TEACCH-inspireret tilgang, hvor der kompenseres for beboernes udviklingsforstyrrelse gennem visualisering, struktur og forudsigelighed. Ud fra individuelle behov benytter vi forskellige former for dagskemaer, ugeplaner, aktivitetskalendere, visuelle madopskrifter m.m.

Vi arbejder endvidere ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme i forhold til den individuelle indsats. Gennem en neuropsykologisk viden om de forskellige hjerneprocesser og deres betydning omsætter den neuropædagogiske handling denne viden til pædagogisk praksis.

Vi har fokus på at skabe et godt og rart sted for beboerne, et sted hvor de trygt kan udvikle sig og øve sig i dagligdags færdigheder.

På Botilbuddet arbejder vi ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter principperne bag Low Arousal. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan forebygges med bl.a.: Afledning, affektsmitte, affektive metoder, ved fysisk kontakt samt at ”lande igen”.

Vi arbejder systematisk med dokumentation herunder dagbogsnotater, udviklingsplaner og statusrapporter med resultatdokumentation. I forbindelse med beboerens indflytning modtager vi handleplan med indsatsmål og formål fra beboerens sagsbehandler. Inden for tre måneder udarbejder vi i fællesskab med beboeren en udviklingsplan med langsigtede mål, kortsigtede mål og en række delmål, som er vores arbejdsredskab at styrke beboerens udvikling. Udviklingsplanen revurderes hver 6. måned samtidig med, at der skrives en statusrapport, som refererer direkte til de opstillede indsatsmål fra handleplanen.

Personaledækning: I Karlebo Hus 1 er der personale til rådighed hele døgnet. Dagtimerne er dækket med 2-3 personaler, og natten er dækket med en sovende nattevagt.

Der ydes både fælles støtte og individuel støtte. Alle beboere får tildelt en kontaktperson, som er ”tovholder” i forhold til beboerens ophold på botilbuddet, herunder individuel udviklingsplan, statusrapport, tværfaglige samarbejdspartnere m.m.      

Beboerne møder fagligt kvalificeret personale med stor erfaring inden for målgruppen. Vi har både ansat pædagoger og sundhedsfagligt personale. I Støttekontaktgruppen har vi en målsætning om, at min. 2/3 af personalegruppen er faglært. Ufaglærte medarbejdere har alle massiv erfaring inden for området.

Aktuelle grundtakster findes på Tilbudsportalen (følg nedenstående link).

  • Grundtakst niveau 1: Indeholder 22,2 personaletimer/uge, herunder 5 timers individuel støtte til: maddag med indkøb, rengøring og tøjvask, samtale med kontaktperson og møder. Endvidere tid til dokumentation, personalemøder, overlap, delt sovende nattevagt m.m.
  • Grundtakst niveau 2: indeholder 65,6 personaletimer/uge, herunder én til én støtte 2 timer pr. dag incl. støtte til maddag med indkøb, rengøring, individuelle samtaler og møder. Endvidere tid til dokumentation, personalemøder, overlap, delt sovende nattevagt m.m.

Udgifter til kost, rengøringsmidler og tøjvask er integreret i taksten og kan ikke fravælges eller fratrækkes taksten. Taksten inkluderer alm. kost, ikke speciel kost eller kosttilskud.

 

Botilbuddet Karlebo Hus 1. Avderødvej 42, 2980 Kokkedal

Søg job i Støttekontaktgruppen

­

© Støttekontaktgruppen • Senest opdateret 20. maj 2021 • produceret af birchs.dk