­

Botilbuddet Karlebo Hus 3 er et §107/§108 tilbud bestående af 7 selvstændige lejligheder med eget køkken og bad. Målgruppen er borgere som har brug for et individuelt tilrettelagt botilbud. Vi skræddersyr og tilpasser støtten i forhold til den enkeltes behov og muligheder.

KarleboHus3aMålgruppe: Karlebo Hus 3 henvender sig til borgere i alderen 18-60 år med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelse, herunder intellektuel/kognitiv forstyrrelse, hjerneskade samt tilknytningsforstyrrelse og autismespektrumforstyrrelse m.m.

Målgruppen er som oftest borgere med manglende sociale kompetencer. Borgere som ikke trives i botilbud sammen med andre beboere, men profiterer af at have selvstændig lejlighed med eget køkken og bad.

Borgere som har brug for særlig tilrettelagt støtte én til én det meste af- eller hele døgnet.

Der er mulighed for at deltage i fælles aktiviteter samt fælles spisning, men det er ikke en forudsætning, at man kan indgå i disse fællesskaber.

Botilbuddet modtager ikke borgere med svær fysisk udviklingshæmning, ej heller borgere med omfattende udadreagerende voldelig adfærd eller med tilknytning til bandekriminalitet.

Fysiske rammer: Botilbuddet Karlebo Hus 3 ligger på en stor grund sammen med Karlebo Hus 1 og Karlebo Hus 2. Adressen er Avderødvej 42, 2980 Kokkedal. I Karlebo har vi bl.a. shelter med bålplads, fodboldbane, egen sø og en trampesti hele vejen rundt om grunden. Vi har planer om, inden for nærmeste fremtid, at få dyrehold med geder, høns og kaniner. Der er busforbindelse lige uden for døren til Hillerød og Hørsholm.

Botilbuddet består af 6 etværelseslejligheder med eget køkken og badeværelse samt én toværelseslejlighed med eget køkken og badeværelse. Alle lejligheder har direkte udgang til fælles udearealer. Der er endvidere en personalelejlighed samt en fælleslejlighed, hvor beboerne kan mødes, vasketøj, se fjernsyn og spise sammen, hvis man har lyst til det.

Måltiderne er et naturligt samlingspunkt for alle. Der tilbydes således fællesmåltider tre gange om dagen: morgenmad mellem 08.30 - 09.00, frokost 12.00-12.30 og aftensmad ca. kl. 18.00. Idet lejlighederne er udstyret med the-køkkener og køleskab, er det op til hver enkelt beboer at tage stilling til deltagelse i fællesmåltiderne. Ønsker man således at spise i egen bolig er dette også en mulighed, men især aftensmåltidet tillægges betydning for fællesskabet.

Dagstruktur: Hverdagen er præget af struktur, forudsigelighed og indrettes i høj grad efter den enkelte beboers individuelle behov. Her er plads til at skabe ro om den enkelte beboer, men samtidig mulighed for at vælge fællesskabet med de øvrige beboere til.

Beboere og personale vil i fællesskab løbende justere på struktur og dagsrytme i Karlebo Hus 3, således at hverdagen forekommer meningsfuld og fuldkommen for de beboere, som til enhver tid bor her.

Aktiviteter og ADL træning: Søndag aften holder vi husmøde / beboermøde. Her kan man i fællesskab, sammen med personalet, tale om forholdene i Karlebo Hus 3, både gode og mindre gode forhold. Det er også her beboerne kan komme med forslag til arrangementer og særlige ønsker om indkøb og andet. Møderne afholdes efter aftensmaden i fælleskøkkenet.

På husmødet planlægges i fællesskab, hvilke aftensmåltider der skal tilberedes i løbet af ugen. Ønskerne indskrives i et ugeskema, således alle er bekendte med menuen og har indflydelse på, hvad der serveres. Indkøbene klares i fællesskab i løbet af ugen.

Vi har fokus på, at alle beboere skal anvende og udvikle de kompetencer de har, dette gælder også måltiderne. Det betyder, at vi er fælles om så meget som muligt. Opgaver, som man opfordres til at deltage i, er f.eks.:

 • Borddækning
 • Tilberedning af maden
 • Afrydning og aftørring af spisebordet
 • Tømning af skraldespanden
 • Udskiftning af karklude, viskestykker og håndklæder

I Karlebo Hus 3 skal man selv forsøge at holde sin bolig. Det betyder, at man holder sin bolig så ren og pæn, som man kan, og som man synes. Personalet står altid klar til at støtte og hjælpe i det omfang det er nødvendigt. Personalet kan ligeledes hjælpe med at lave et ugeskema eller på anden måde huske på de opgaver, som beboeren finder vanskelige selv at huske, således at man som beboer altid kan overskue sin bolig og finder den rar at opholde sig i. Opgaverne i egen bolig er f.eks. være:

 • Støvsugning
 • Gulvvask
 • Støvaftørring
 • Rengøring af the-køkken
 • Rengøring af badeværelse
 • Håndtering af vasketøjet

Vi har et fælles vaskerum. I rummet kan man se på en tavle, hvornår man kan benytte vaskemaskinen og tørretumbleren. Hvis der er behov for ekstra vasketid, kan man aftale med en af de andre beboere om at låne deres vasketider.

Vi har også et fokus på at understøtte et socialt fællesskab for de beboere, der ønsker dette. Det kan være fælles aktiviteter på matriklen så som at fiske, gå ture, spille forskellige boldspil, grille o.l. Derudover tilstræber vi at arrangere ture uden for Karlebo efter beboernes ønske. Dette kunne for eksempel være en tur til Tivoli, Zoologisk have, biograf, tur til Sverige, til stranden eller lignende.

Hvis beboeren plages af uoverskuelige tanker eller situationer, vil personalet altid være parate til individuel støtte i form af samtale samt praktisk at afhjælpe udfordringerne i et afstemt samarbejde med beboeren. Hvis der er behov for transport, tidsbestilling m.m. til f.eks. lægen, tandlægen eller andre institutioner, vil personalet også her være behjælpelige.

Målsætning: §107 tilbuddets overordnede mål er at støtte beboerne i at blive så selvhjulpne som muligt samt at opnå egne personlige mål. Formålet er, at beboerne bliver så selvhjulpne som muligt med henblik på sigt at kunne fungere i et mindre omfattende tilbud, samt blive i stand til at finde deres plads i samfundet. Beboerne inddrages, i det omfang, det er muligt, i udformning af personlige mål. Vi har fokus på det, der fungerer, fremfor det der ikke fungerer. Vi støtter op omkring beboerens selvstændighed i form af bo-træning (ADL), som en stor del af vores aktiviteter i dagligdagen tager udgangspunkt i. Vi vægter endvidere aktivitets- og beskæftigelsestilbud højt og støtter op omkring dette.

§108 tilbuddets overordnede mål er at understøtte beboerens udvikling samt vedligeholdelse af funktionsniveau og kompetencer. Vi har fokus på at fremme den enkelte beboers ressourcer, således at beboeren kan blive så selvhjulpen og selvforvaltende som muligt for derigennem at skabe øget livskvalitet.

Pædagogik: Vi har fokus på at skabe et godt og rart sted for beboerne, med en meningsfuld hverdag. Vi tror på, at alle mennesker har potentiale for udvikling i et eller andet omfang, uanset hvilket udgangspunkt man kommer fra.

Det overordnede pædagogiske perspektiv bygger på et positivt menneskesyn, hvori vi anser det enkelte menneske som værende unikt og ekspert i eget liv. Derfor bygger vores pædagogiske fundament på en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang (KRAP). Personalet på Botilbuddet Karlebo Hus 3 tilstræber en positiv, stabil og ligeværdig kontakt med beboerne med udgangspunkt i anerkendelse og forståelse for den enkelte.

Der hvor det giver mening, arbejder vi ligeledes med udgangspunkt i en TEACCH-inspireret tilgang, hvor der skabes struktur og forudsigelighed gennem visualisering. Ud fra individuelle behov benytter vi forskellige former for dagskemaer, ugeplaner, aktivitetskalendere, visuelle madopskrifter m.m.

På Botilbuddet arbejder vi ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter principperne bag Low Arousal. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan forebygges med bl.a.: Afledning, affektsmitte, affektive metoder, ved fysisk kontakt samt at ”lande igen”.

Vi arbejder systematisk med dokumentation herunder dagbogsnotater, udviklingsplaner og statusrapporter med resultatdokumentation. I forbindelse med beboerens indflytning modtager vi handleplan med indsatsmål og formål fra beboerens sagsbehandler. Inden for tre måneder udarbejder vi i fællesskab med beboeren (i det omfang det er muligt) en udviklingsplan med langsigtede mål, kortsigtede mål og en række delmål, som er vores arbejdsredskab til at styrke beboerens udvikling. Udviklingsplanen revurderes hver 6. måned samtidig med, at der skrives en statusrapport, som refererer direkte til de opstillede indsatsmål og delmål.

Personaledækning: I Karlebo Hus 3 møder beboerne kvalificeret og engageret personale. For at skabe tryghed og forudsigelighed tilstræber vi, at den enkelte beboer har en lille fast personalegruppe omkring sig. Vi har en målsætning om, at min. 2/3 af personalegruppen er faglært. Ufaglærte medarbejdere har alle massiv erfaring inden for området.

I Karlebo Hus 3 er der personale til rådighed hele døgnet, natten er dækket med en sovende nattevagt.

Aktuelle grundtakster findes på Tilbudsportalen (følg nedenstående link).

 • Grundtakst niveau 1: Indeholder 43 personaletimer/uge, herunder individuel støtte til: maddag med indkøb, rengøring og tøjvask, samtale med kontaktperson og møder. Endvidere tid til dokumentation, personalemøder, overlap, delt sovende nattevagt m.m.
 • Grundtakst niveau 2: Indeholder 19,5 personaletimer/døgn, herunder én til én støtte i tidsrummet 07-23, delt sovende nattevagt i tidsrummet 23-07. Endvidere tid til dokumentation, personalemøder, overlap m.m.

Udgifter til kost, rengøringsmidler og tøjvask er integreret i taksten og kan ikke fravælges eller fratrækkes taksten. Taksten inkluderer alm. kost, ikke speciel kost eller kosttilskud.

Vagttelefon til botilbuddet team AM: 22534532
Vagttelefon til Botilbuddet team T: 22574632
Vagttelefon til botilbuddet team J: 41626000

 

  Botilbuddet Karlebo Hus 3, Avderødvej 42, 2980 Kokkedal

Søg job i Støttekontaktgruppen

­

© Støttekontaktgruppen • Senest opdateret 20. maj 2021 • produceret af birchs.dk