Støttekontaktgruppens værdigrundlag hviler
på et helhedsorienteret menneskesyn

Borgerne

  • Vi er fleksible, og bestræber os på at finde løsninger.
  • Vi har et helhedsorienteret menneskesyn.
  • Vi tager udgangspunkt i det menneske, vi møder.
Vores værdier i praksis:

Vi er fleksible, og bestræber os på at finde løsninger for den enkelte beboer, men altid med respekt for det store fællesskab.
Vi fokuserer på muligheder frem for begrænsninger, og er undersøgende og nysgerrige for at finde løsninger.
Vi møder beboerne med respekt for det liv, den historik og det netværk, de kommer med, når de bliver indskrevet på vores botilbud samt en bevidsthed om, at beboerne også vil have et liv efter deres tid hos os.
Vi er en del af beboernes liv, mens de er hos os. Det er vores opgave at støtte op om beboerens udvikling og samtidig sikre en tryg og god hverdag med høj livskvalitet.
Vi betragter diagnoser som et pejlemærke, der kan pege i retning af, hvordan vi bedst muligt støtter den pågældende beboer, men med stor respekt for, at alle mennesker er forskellige, og at en diagnose kun beskriver en lille del af en person.
Vi arbejder ud fra selvbestemmelsesretten, og inddrager beboerne i udviklingsplaner og det daglige liv på botilbuddet. Vi arbejder hele vejen rundt om alle elementerne i beboernes liv (økonomi, sundhed, beskæftigelse, relationer m.m.) med udgangspunkt i beboernes ønsker for eget liv.
Vi har fokus på ikke at låse os fast i en bestemt forforståelse, men lytter og spørger nysgerrigt til beboernes perspektiv ud fra en kognitiv tilgang, for at forstå beboernes egen oplevelse og perspektiv

Personalet

  • Vi er fleksible og bestræber os på at finde løsninger.
  • Ansvar skaber medejerskab.
  • Vi kender personalets kompetencer og bruger dem konstruktivt.
Vores værdier i praksis:

Vi arbejder ud fra tanken om, at social kapital skaber værdi for både personale, beboere og dermed den samlede organisation.
Vi kender, og drager nytte af, medarbejdernes individuelle kompetencer, erfaring eller interesser.
Vi giver plads til, og opfordrer til, at medarbejderne kan byde ind med deres særlige kompetencer.

Vi tror på, at medejerskab skaber motiverede medarbejdere, der oplever, at de er med til at gøre en forskel.
Vi viser tillid til medarbejderne, og giver dem indflydelse i forhold til de opgaver, der skal løses.
Medarbejderne har indflydelse på og medansvar for botilbuddets kultur, arbejdsmiljø, værdier, pædagogiske tilgang og tilrettelæggelse af arbejdet.
Vi har en forventning om, at medarbejderne er nysgerrige, opsøgende og tager aktivt del i at løse opgaverne bedst muligt.
Vi har en organisation, hvor der er kort til ledelsen.

Kommunerne

  • Vi er fleksible og bestræber os på at finde løsninger.
  • Vi er fleksible og undersøger muligheder.
  • Vi er servicemindet og har altid en positiv tilgang.
Vores værdier i praksis:

Vi værdsætter et gensidigt og respektfuldt samarbejde med kommunerne.
Vi leverer kvalitet, og vægter vores faglighed højt.
Vi følger op, og følger opgaverne til dørs.
Vi holder sagsbehandlerne orienteret og opdateret.
Vi går i dialog med vores samarbejdspartnere for at finde løsninger, og tænker ud af boksen for at løse opgaver bedst muligt for alle parter.
Vi tager godt imod sagsbehandlere, og de er altid velkommen på botilbuddet.
Vi holder, hvad vi lover.

Tilgang og metoder

Vores fælles pædagogiske grundlag tager udspring i KRAP – Kognitiv, Ressource-fokuseret og Anerkendende Pædagogik, som er et velafprøvet pædagogisk koncept, der udspringer af mange års praksis-erfaring. Gennem en kognitiv indfaldsvinkel støtter vi til udvikling af forskellige kompetencer og bedre selvværd.

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressource-fokuserede menneske- og behandlingssyn.

Med en anerkendende tilgang til beboerne tager vi udgangspunkt i det menneske vi møder. Vi har i vores arbejde fokus på beboernes ressourcer og udviklingsmuligheder og betragter beboeren som eksperten i eget liv.

Med beboerne i centrum ser vi således bag om den enkeltes beboers eventuelle handicaps og diagnoser. Vi er i arbejdet anerkendende og lydhør og betragter beboeren som en aktiv medspiller. Vi arbejder ud fra en holdning om, at beboerne er selvstændige personer med evne til at træffe egne valg og beslutninger, samt ønske om at handle ansvarsfuldt i forhold til eget liv.

Målet for vores arbejde er at støtte beboerne i at fremme deres selvstændighed.

Vi arbejder endvidere ud fra principperne om Low Arousal. Med Low Arousal tilpasser personalet deres kommunikation, handlinger og krav til den enkelte beboer, så vedkommende undgår at havne i kaos.

Low Arousal tager udgangspunkt i, at mennesker reagerer med udfordrende adfærd, når de har mistet kontrollen over sig selv og er havnet i en tilstand af kaos.

Hvert botilbud benytter ydermere en række metoder, som er særligt udvalgt i forhold til den pågældende målgruppe.

Støttekontaktgruppen er en dynamisk og ressourcestærk organisation med en bred faglighed.

Vi prioriterer personalemøder for at sikre, at personalet modtager nødvendig information samt sparring og kollegial supervision. Der er endvidere mulighed for ekstern supervision.

I Støttekontaktgruppen arbejder vi ud fra en overbevisning om, at en positiv udvikling og fastholdelse heraf er betinget af et gensidigt samarbejde mellem beboeren, Støttekontaktgruppens personale og sagsbehandleren m.m.

Vi vægter derfor et tæt samarbejde og kommunikation mellem beboeren, sagsbehandleren og andre offentlige instanser så som læger, jobcenter, psykiatere mm. højt.

I Støttekontaktgruppen betragter vi familien (herunder det nærmeste netværk) som en ressource i beboerens liv.

Familien har stort kendskab til beboerens historik og vil fortsat være en del af beboerens liv, når beboeren på et tidspunkt bliver udskrevet fra vores botilbud.

Derfor motiverer vi og støtter op om gode relationer til familie og nærmeste netværk. Samarbejde med familien og deling af oplysninger kræver altid, at beboeren er indforstået og har givet skriftligt samtykke. 

Søg job i Støttekontaktgruppen

Vi ofte har brug for kvalificerede kolleger til vores mange forskelligartede opgaver. Derfor opfordrer vi dig til at sende en ansøgning til Støttekontaktgruppen.
Din jobansøgning gemmes i 3 måneder til evt. senere brug, såfremt vi finder den interessant og den opfylder vores formelle kriterier.