Botilbuddet Bakkely er et §107 botilbud for unge mellem 18-35 år med autismespektrum-forstyrrelse eller anden udviklings-forstyrrelse.
Unge som har særlig brug for en forudsigelig og struktureret hverdag.
Vi har plads til 9 beboere på Bakkely.

Botilbuddet Bakkely henvender sig til unge med autismespektrum-forstyrrelse eller anden udviklingsforstyrrelse, herunder Infantil Autisme, Atypisk Autisme, Asperger, OCD, Turrette og ADHD.

Målgruppen er som oftest socialt udsatte unge med manglende sociale kompetencer, psykisk og/eller kognitive funktionsnedsættelse. Unge som har brug for at træne sociale færdigheder og tilegne sig redskaber til at mestre de udfordringer, der kan følge med en autismespektrum-diagnose således, at de kan blive selvstændige og på sigt mestre eget liv i egen bolig.

Der indskrives ikke unge med udadreagende adfærd eller unge med et aktivt misbrug.

Claus Ryborg
Daglig leder af Bakkely

 2288 4040
 claus.r@botilbud.skgr.dk
 Sikker mail: handicap@botilbud.skgr.dk

Claus har i mange år været engageret i det social- og specialpædagogiske felt og har derfor bred erfaring indenfor dagbehandling, døgninstitutioner, familieinstitutioner og pædagogisk psykologisk rådgivning, som både som praktiker – pædagog, lærer, konsulent – og som souschef i en døgninstitution, konsulent i BUF special Kbh. og pædagogisk leder i PPR.

Claus har de seneste 10 år været meget optaget af udviklingen af og kompleksiteten i ledelse og organisationer med stor vægt på en narrativ og kompleksitetsteoretisk tilgang.

 

Botilbuddet Bakkely ligger blot 2,5 km fra Hillerød centrum i smukke naturomgivelser på adressen Gl. Frederiksborgvej 13, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød.
Boligen er beliggende på en stor grund med have og adgang til privat skov. Der er gode rekreative muligheder på ejendommen samt direkte busforbindelse til Hillerød. Huset har en hjemlig og hyggelig atmosfære og der lægges vægt på, at beboerne har det rart og føler, de bliver imødekommet.

I hovedhuset har beboerne hver deres værelse. Herudover er der to badeværelser, fælleskøkken med spisestue og opholdsstue samt et aktivitetsrum, som beboerne er fælles om. Aktivitetsrummet på Bakkely giver mulighed for fysisk træning, kreative aktiviteter, computerspil og film i hjemmebiografen. Derudover er der en lejlighed med plads til to beboer. I lejligheden er der to værelser, et badeværelse og et integreret køkken/fællesrum.

Huset tilbyder tre faste måltider om dagen. Beboerne opfordres til at have en maddag og være deltagende i planlægning af indkøb og madlavning. Der serveres aftensmad hver dag omkring kl. 18, de øvrige måltider er individuelle. Beboerne støttes til at handle ind til deres egen kurv i køleskabet til morgenmad og frokost. Der er en sundhedspolitik på Bakkely, og der lægges vægt på sund og varieret kost og motion.

For at skabe en struktureret og forudsigelig hverdag har beboerne ugesamtaler med deres kontaktperson, hvor de medinddrages i udarbejdelsen og opfølgningen på dagstrukturer og ugeplaner. Strukturen er med til at skabe overblik, forudsigelighed og tydeliggøre gensidige forventninger. Der kan også tages visuelle hjælpemidler i brug i form af skemaer og tavler, som fastholder rutinerne over længere tid samt hjælper beboeren til selv at holde sig informeret og til selv at gå i gang med aktiviteten. Beboeren hjælpes til at genkende og forstå, hvordan hverdagens almindelige aktiviteter forløber. Det giver tryghed og tillid.

I beboernes ugeplaner og dagstrukturer er der bl.a. indlagt ADL-træningen i form af madlavning, tøjvask, personlig hygiejne, økonomi mm. Derudover vil beboerne kunne se, hvornår de f.eks. er i beskæftigelse, hvornår der er planlagt fællesaktiviteter, og hvornår de evt. har aftaler med deres læge, psykolog og sagsbehandler mm.

Mange af beboere på Bakkely er i en form for beskæftigelse, uddannelse, i praktik eller i et afklaringsforløb.

Beboerne støttes desuden i at bevare og opbygge sociale netværk og styrke relationer til nærmeste familie og venner.

§107 tilbuddets overordnede mål er at støtte beboerne i at blive så selvhjulpne som muligt samt at opnå egne personlige mål. Formålet er, at beboerne bliver så selvhjulpne som muligt med henblik på at kunne mestre eget liv i egen bolig, samt blive i stand til at finde deres plads i samfundet. Beboerne inddrages således i udformning af personlige mål og der er fokus på det, der fungerer, fremfor det der ikke fungerer. Vi støtter op omkring beboerens selvstændighed i form af botræning (ADL), som en stor del af vores aktiviteter i dagligdagen tager udgangspunkt i. Vi vægter endvidere uddannelse og beskæftigelsestilbud højt og støtter op omkring dette.

Vi har fokus på at skabe et godt og rart sted for beboerne. Et sted, hvor de trygt kan udvikle sig og øve sig i dagligdags færdigheder.

Det overordnede pædagogiske perspektiv bygger på et positivt menneskesyn, hvori vi anser det enkelte menneske som værende unikt og ekspert i eget liv. Derfor bygger vores pædagogiske fundament på en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang (KRAP). Personalet på Botilbuddet Bakkely tilstræber en positiv, stabil og ligeværdig kontakt med beboerne med udgangspunkt i anerkendelse og forståelse for den enkelte.

Vi arbejder med udgangspunkt i en TEACCH-inspireret tilgang, hvor der kompenseres for beboernes udviklingsforstyrrelse gennem visualisering, struktur og forudsigelighed. Ud fra individuelle behov benytter vi forskellige former for dagskemaer, ugeplaner, aktivitetskalendere, visuelle madopskrifter m.m.

Vi arbejder endvidere ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme i forhold til den individuelle indsats. Gennem en neuropsykologisk viden om de forskellige hjerneprocesser og deres betydning, omsætter den neuropædagogiske handling denne viden til pædagogisk praksis.

På Botilbuddet arbejder vi ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter principperne bag Low Arousal. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan forebygges med bl.a. afledning, affektsmitte, affektive metoder, ved fysisk kontakt samt at ”lande igen”. Beboernes nervesystem kan nemt blive overbelastet, grundet bekymringer og sansning. Det kan resultere i anspænding.
Ved Low Arousal tilgangen er meningen, at vi som pædagoger, støtter og møder beboerne i netop det de har et behov for, så deres forudsætning for læring og udvikling styrkes. 

Vi arbejder systematisk med dokumentation herunder dagbogsnotater, udviklingsplaner og statusrapporter med resultatdokumentation. I forbindelse med beboerens indflytning modtager vi handleplan med indsatsmål og formål fra beboerens sagsbehandler. Inden for tre måneder udarbejder vi i fællesskab med beboeren en udviklingsplan med langsigtede mål, kortsigtede mål og en række delmål, som er vores arbejdsredskab med hensyn til at styrke beboerens udvikling. Udviklingsplanen revurderes hver 6. måned samtidig med, at der skrives en statusrapport, som refererer direkte til de opstillede indsatsmål fra handleplanen.

På Bakkely møder beboerne kvalificeret og uddannet personale. En personalegruppe med højt humør, og som brænder for faget og det at gøre Bakkely til et helt særligt sted for beboerne.

 På Bakkely er der personale til rådighed hele døgnet. Dagtimerne er dækket med 2-3 personaler og natten er dækket med en sovende nattevagt.

Der ydes både fælles støtte og individuel støtte. Alle beboere får tildelt en kontaktperson, som er ”tovholder” i forhold til beboerens ophold på botilbuddet, herunder individuel udviklingsplan, tværfaglige samarbejdspartnere m.m.      

I Støttekontaktgruppen har vi en målsætning om, at min. 2/3 af personalegruppen er faglært. Ufaglærte medarbejdere har alle massiv erfaring inden for området

Aktuelle grundtakster findes på Tilbudsportalen.

Anne – Pædagog samt coach uddannet

Annette – Pædagogisk medarbejder

Camilla – Pædagog

Kathrine – Pædagogisk medarbejder

Kim – Pædagog 

Louise – Pædagog 

Maria – Pædagog

Mick – Pædagog 

Støttekontaktgruppens tilbud er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.

Læs mere på Tilbudsportalen om Socialtilsynets rapporter om Botilbuddet Bakkely, se evt. ledige pladser og aktuelle takster.

Læs Tilsynsrapporten for Botilbuddet Bakkely 2023-2024 fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hent nyhedsbrev maj 2024

Hent nyhedsbrev januar 204

Søg job i Støttekontaktgruppen

Vi ofte har brug for kvalificerede kolleger til vores mange forskelligartede opgaver. Derfor opfordrer vi dig til at sende en ansøgning til Støttekontaktgruppen.
Din jobansøgning gemmes i 3 måneder til evt. senere brug, såfremt vi finder den interessant og den opfylder vores formelle kriterier.