Karlebo Hus 2

Botilbuddet Karlebo Hus 2 er et §107 botilbud for beboere i alderen 18-35 år med psykisk udviklingshæmning. Vi har plads til 11 beboere.

Karlebo Hus 2 henvender sig til borgere mellem 18-55 år, som primært har en psykisk/kognitiv funktionsnedsættelse. Herunder psykisk udviklingshæmning eller hjerneskade. Målgruppen kan endvidere have en udviklingsforstyrelse herunder autismespektrumforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse.

Botilbuddet modtagere borgere, der er moderat til svært fungerende. Målgruppen henvender sig til borgere som har brug for støtte til ADL, borgere som har brug for at træne sociale færdigheder og tilegne sig færdigheder i forhold til ADL således, at de kan blive så selvstændige som muligt. Der er særlig fokus på at skabe en tryg dagligdag med struktur og forudsigelighed.

Ved visitering bliver der lagt vægt på, at borgeren generelt passer ind i den beboer-sammensætning, der er i huset på visiterings-tidspunktet. Botilbuddet modtager ikke borgere med omfattende fysisk udviklingshæmning, ej heller borgere med omfattende udadreagerende voldelig adfærd eller et aktivt misbrug.

Claus ToftekærClaus Toftekær
Daglig leder af Karlebo Hus 2

 

2581 5000
 claus@botilbud.skgr.dk.dk
 Sikker mail: handicap@botilbud.skgr.dk

Claus er uddannet cand.soc. i socialt arbejde i 2012 og socialpædagog i 1992. Derudover har Claus en diplomuddannelse i systemisk familieterapi samt kurser og træning i metoderne: Løsningsfokuseret korttidsterapi, Multisystemisk Terapi(MST), Parent Management Training (PMTO), No Power No Loose (NPNL) samt den motiverende samtale (MI). Senest har Claus taget KRAP uddannelsen i 2022.

Claus har 31 års erfaring indenfor socialt arbejde med udsatte unge, voksne og familier, herunder 15 år med ledelse, projektstyring og organisationsudvikling i offentlige og private institutioner.

Botilbuddet Karlebo Hus 2 ligger på en stor grund sammen med Karlebo Hus 1 og Karlebo Hus 3. Adressen er Avderødvej 42, 2980 Kokkedal. I Karlebo har vi bl.a. shelter med bålplads, fodboldbane, egen sø og en trampesti hele vejen rundt om grunden.

Der er busforbindelse lige uden for døren til Hillerød og Hørsholm.

Huset er i to etager: I stueetagen er der et stort fælles køkken, tre store stuer én suite, kontor og vagtværelse, fælles vaskerum samt fire beboerværelser med eget bad og toilet. På første sal ligger 6 beboerværelser med eget bad og toilet.

Huset tilbyder morgenmad, frokost og aftensmad hver dag. Morgenmaden er høflig selvbetjening, da alle beboere ikke står op samtidig. Der er morgenmad fra kl. 6.45 til kl. 8.30.

I weekenderne er der morgenmad fra kl. 8.00. Frokosten består normalt af rugbrød med pålæg, hvor man selv smører sin mad. Der er frokost fra kl. 12-12.30.

Der bliver lavet aftensmad hver dag. Beboerne har på et beboermøde valgt, at aftensmaden skal serveres kl. 18.00. Her forsøger vi at samle alle beboere til fællesspisning i vores hyggelige spisestue.

Vi tilstræber, at vores beboere er tilknyttet en form for dagbeskæftigelse. Dette kan være praktik, STU, beskyttet beskæftigelse eller et aktivitets- og samværstilbud.

Vi har derfor som udgangspunkt ikke et tilbud om aktiviteter i dagtimerne i hverdagene. Hvis man ikke har en form for beskæftigelse, når man flytter ind hos os, så vil vi naturligvis forsøge at støtte beboeren i at finde et meningsfuldt indhold i hverdagen.

Som en del af ADL træning skal fællesarealerne rengøres en gang om ugen.

Alle beboere har i fællesskab et ansvar for at holde vores hus pænt. Alle bliver tildelt et rengøringsområde, som de har ansvar for at rengøre. Man har mulighed for at få støtte af enten sin kontaktperson eller en anden medarbejder. Dette gælder også eget værelse, som man har et ansvar for at holde i orden.

Beboerne i Karlebo Hus 2 har faste vaskedage og rengøringsdage af eget værelse. Personalet støtter beboerne efter individuelle behov.

§107 tilbuddets overordnede mål er at støtte beboerne i at blive så selvhjulpne som muligt samt at opnå egne personlige mål. Beboerne inddrages således i udformning af personlige mål med udgangspunkt i de indsatsmål og formål, som vi får fra betalingskommunen.

Formålet er, at beboerne bliver så selvhjulpne som muligt med henblik på at kunne mestre eget liv i egen bolig, samt blive i stand til at finde deres plads i samfundet. Med en ressource fokuseret tilgang har vi fokus på det, der fungerer, fremfor det der ikke fungerer.

Vi støtter op omkring beboerens selvstændighed i form af bo-træning som en stor del af vores aktiviteter i dagligdagen tager udgangspunkt i, herunder støtte til struktur i hverdagen, madlavning, tøjvask, personlig hygiejne, økonomi samt støtte til at få skabt sunde vaner ift. fysisk såvel som psykisk sundhed.

Vi vægter endvidere uddannelse og beskæftigelsestilbud højt og støtter op omkring dette

Vi har fokus på at skabe et godt og rart sted for beboerne. Et sted hvor de trygt kan udvikle sig og øve sig i dagligdags færdigheder. Det overordnede pædagogiske perspektiv, bygger på et positivt menneskesyn, hvori vi anser det enkelte menneske som værende unikt og ekspert i eget liv. Derfor bygger vores pædagogiske fundament på en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang (KRAP). Personalet på Botilbuddet Karlebo Hus 2 tilstræber en positiv, stabil og ligeværdig kontakt med beboerne med udgangspunkt i anerkendelse og forståelse for den enkelte.

Vi arbejder med udgangspunkt i en TEACH-inspireret tilgang, hvor der skabes struktur og forudsigelighed gennem visualisering. Ud fra individuelle behov benytter vi forskellige former for dagskemaer, ugeplaner, aktivitetskalendere, visuelle madopskrifter m.m.

Vi arbejder systematisk med dokumentation herunder dagbogsnotater, udviklingsplaner og statusrapporter med resultatdokumentation. I forbindelse med beboerens indflytning modtager vi handleplan med indsatsmål og formål fra beboerens sagsbehandler. Inden for de første tre måneder udarbejder vi i fællesskab med beboeren en udviklingsplan med langsigtede mål, kortsigtede mål og en række delmål. Udviklingsplanen er vores arbejdsredskab at styrke beboerens udvikling. Udviklingsplanen revurderes hver 6. måned samtidig med, at der skrives en statusrapport, som referer direkte til de opstillede indsatsmål og delmål.

På Botilbuddet arbejder vi ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter principperne bag Low Arousal. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan forebygges med bl.a. afledning, affektsmitte, affektive metoder, ved fysisk kontakt samt at ”lande igen”.

I Karlebo Hus 2 er der personale til rådighed hele døgnet. Dagtimerne er dækket med 3-5 personaler, og natten er dækket med en sovende nattevagt.

I Karlebo møder beboerne en personalegruppe med højt humør og som brænder for faget og det at gøre Karlebo Hus 2 til et helt særligt sted for beboerne.

I Støttekontaktgruppen har vi en målsætning om, at min. 2/3 af personalegruppen er faglært. Ufaglærte medarbejdere har alle massiv erfaring inden for området.

Der ydes både fælles støtte og individuel støtte. Alle beboere får tildelt en kontaktperson, som er ”tovholder” i forhold til beboerens ophold på botilbuddet, herunder individuel udviklingsplan, statusrapport, tværfaglige samarbejdspartnere m.m.      

Christina – Pædagog

Helle – Køkkenassistent

Henrik – Pædagogisk medarbejder

Janni – Pædagogisk medarbejder

Lizzi Jensen – Pædagog 

Melanie – Pædagogisk medarbejder

Michael – Pædagogisk medarbejder

Mohammed – Pædagogisk medarbejder

Susan – Pædagog

Tine – Pædagog

Vibeke – Pædagog

Aktuelle grundtakster findes på Tilbudsportalen.

Støttekontaktgruppens tilbud er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.

Læs mere på Tilbudsportalen om Socialtilsynets rapporter om Botilbuddet Karlebo Hus 2, se evt. ledige pladser og aktuelle takster.

Visitation:
Heidi Orht Stenbæk
 2288 4040
 visitation@botilbud.skgr.dk (Sikker mail)

Hent nyhedsbrev januar 2024

Hent nyhedsbrev september 2023

Søg job i Støttekontaktgruppen

Vi ofte har brug for kvalificerede kolleger til vores mange forskelligartede opgaver. Derfor opfordrer vi dig til at sende en ansøgning til Støttekontaktgruppen.
Din jobansøgning gemmes i 3 måneder til evt. senere brug, såfremt vi finder den interessant og den opfylder vores formelle kriterier.