Botilbuddet Ølsted

Botilbuddet Ølsted er et §107 og §108 botilbud for borgere i alderen 30 – 65 år med plads til 9 beboere, som har behov for målrettet socialpædagogisk støtte, vejledning og omsorg i trygge rammer. Vi har 5 §107 og 4 §108 pladser.

Målgruppen er borgere med sindslidelser og psykosociale udfordringer evt. i kombination med kognitive og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Botilbuddet Ølsted henvender sig til socialt udsatte borgere med manglende sociale kompetencer. Vi modtager borgere med følgende hovedproblematikker: Skizofreni, personlighedsforstyrrelser, OCD, angst og depressive tendenser, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, ADHD, dobbeltdiagnoser, lettere udviklingshæmmede med psykiatriske lidelser, lettere hjerneskadede/sen-hjerneskadede med psykiatriske lidelser samt borgere, der udviser negative tankemønstre og andre former for psykisk sårbarhed. Borgerne kan have lidelser, der indebærer et tæt samarbejde med det psykiatriske system samt andre faggrupper.

Ølsted modtager ikke borgere med omfattende udadreagerende voldelig adfærd eller borgere med tilknytning til bandekriminalitet. Vi modtager ikke borgere, hvor misbrug er den primære problematik

Michael Hannberg
Daglig leder i Ølsted

 

2243 2424
 michael@botilbud.skgr.dk
 Sikker mail: psykiatri@botilbud.skgr.dk

Michael har tidligere været leder af flere fritids- og ungdomsklubber i Gladsaxe kommune og har også arbejdet som SSP-konsulent i daværende Frederiksværks kommune. Han har igennem 9 år arbejdet som leder af en sikret afdeling, døgnplejecenter og projektafdeling ved døgninstitutionen Sølager.


Derudover har Michael været seminarielærer ved Hillerød pædagogseminarium (UCC) i 16 år samt leder af dag- og døgntilbud for psykisk udviklingshæmmede i Hillerød Kommune.

Botilbuddet Ølsted ligger på en gård mellem Frederikssund og Frederiksværk i kort gåafstand til Roskilde Fjord, på adressen Frederikssundsvej 187, 3310 Ølsted.

Vi har en stor dejlig have med shelter, bålplads og egen køkkenhave. Her er vi ude på landet, med bare 20 min. gåafstand til handlemuligheder i Ølsted samt togforbindelser til Hillerød og Hundested. Der er desuden busforbindelse direkte til Frederikssund og Frederiksværk.

Hovedhuset består af et åbent fælleskøkken med spisestue og opholdsstue. Der er fem rummelige beboerværelser til beboere indskrevet under §107, samt to fælles badeværelser (1 herre og 1 dame) og et vaskerum. Udover de fem beboerværelser findes også en §108 lejlighed i hovedhuset, med separat indgang.

Tilbygningen består af tre ét-værelses lejligheder med eget bad og toilet samt et mindre te- køkken til beboere indskrevet under §108. I tilbygningen er der desuden et fælles vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler. I denne bygning findes også personalekontor og mødelokale mv.

Vi tlbyder morgenmad, frokost og aftensmad hver dag. Morgenmaden er høflig selvbetjening, da alle beboere ikke står op på samme tid.

Der vil i hverdagene være et udvalg af morgenmadsprodukter: lk, toastbrød, yoghurt, kaffe og the. I weekenden vil der efter behov være mulighed for hjemmebagt brød, evt. bagerbrød og diverse tilbehør mv. Det fælles køleskab indeholder forskelligt pålæg, mælk og saft. Alle beboere under §107 har desuden en hylde i det opsatte beboerkøleskab, til evt. egne mad og drikkevarer.

Frokosten består normalt af rugbrød med pålæg, hvor man selv smører sin mad. Der bliver tilberedt aftensmad hver dag, hvor vi forsøger at samle alle beboere til fællesspisning.

Alle beboer har en fast maddag om ugen. Vi ser gerne, at beboerne deltager aktivt, hvis de har lyst og overskud. Vi tilstræber at spise grønt, sundt og varieret, samt at maden fremstår spændende. Vi handler gerne honning, frugt, kød og grønt mv. hos den lokale gårdbutik lige på den anden side af vejen.

Beboerne er altid velkomne til at have en gæst med til måltiderne, men af hensyn til planlægningen skal det aftales med personalet først.Vi tilbyder

Vi ser alle beboere som unikke personer, der kan have meget forskellige behov i forhold støtte og vejledning.

Hjælpen kan bl.a. dreje sig om kontakt til, sagsbehandler, læge, tandlæge, advokat, psykiatri og andre offentlige myndigheder. Denne hjælp gives primært af den kontaktperson, man får tildelt ved indflytning. Det er også kontaktpersonen, der i samarbejde med beboeren, skriver de løbende statusrapporter til sagsbehandler.

Den enkelte beboer skal som udgangspunkt selv holde sit værelse rent og sørge for tøjvask m.m. Vi forventer desuden, at beboerne tilstræber en almindelig døgnrytme, dvs. at man sover om natten og er vågen om dagen.

Personalet støtter, minder om og vejleder i forhold til almindelige daglige gøremål som rengøring, madlavning, økonomi, personlig hygiejne m.v.

Formålet for beboere under §107 er, at beboerne bliver så selvhjulpne som muligt, med henblik på at kunne mestre eget liv i egen bolig samt blive i stand til at finde deres plads i samfundet.

§108 tilbuddets overordnede mål er at understøtte beboerens udvikling samt vedligeholdelse af funktionsniveau og kompetencer. Vi har fokus på at fremme den enkelte beboers ressourcer, således at beboeren kan blive så selvhjulpen og selvforvaltende som muligt for derigennem at skabe øget livskvalitet.

Det overordnede pædagogiske perspektiv bygger på et positivt menneskesyn, hvori vi anser det enkelte menneske som værende unikt og ekspert i eget liv. Derfor bygger vores pædagogiske fundament på en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang (KRAP). Vi lægger stor vægt på, at vi som personale fremstår troværdige, ærlige og stabile.

Vi arbejder systematisk med dokumentation, herunder dagbogsnotater, udviklingsplaner og statusrapporter med resultatdokumentation. I forbindelse med beboerens indflytning modtager vi handleplan med indsatsmål og formål fra beboerens sagsbehandler.
Inden for tre måneder udarbejder vi i fællesskab med beboeren en udviklingsplan med langsigtede mål, kortsigtede mål og en række delmål, som er vores arbejdsredskab til at styrke beboerens udvikling. Udviklingsplanen revurderes hver 6. måned samtidig med, at der skrives en statusrapport, som referer direkte til de opstillede indsatsmål og delmål.

På Botilbuddet Ølsted arbejder vi ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter principperne bag Low Arousal. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan forebygges med bl.a.: Afledning, affektsmitte, affektive metoder ved fysisk kontakt samt at ”lande igen”.

Med en ressourcefokuseret tilgang har vi fokus på det, der fungerer, fremfor det der ikke fungerer. Vi støtter beboerne i at opnå egne personlige mål. Beboerne inddrages i udformning af disse, med udgangspunkt i de indsatsmål og formål, som modtages fra betalingskommunen.

Vi støtter op omkring beboernes selvstændighed i form af bo-træning, som en stor del af vores aktiviteter i dagligdagen tager udgangspunkt i. Herunder støtte til struktur i hverdagen, madlavning, tøjvask, personlig hygiejne, økonomi samt støtte til at få skabt sunde vaner ift. fysisk såvel som psykisk sundhed.

Vi vægter tillige fritids, uddannelses- og beskæftigelsestilbud højt og støtter op omkring dette.

Der er personale til stede på botilbuddet fra kl. 8 om morgen til kl. 21:30 om aftenen på hverdage. I weekender og på helligdage er der personale i tidsrummet fra. kl. 9 til kl. 21. Der er således p.t. ingen nattevagt på botilbuddet Ølsted.

Der ydes både individuel og fælles støtte. Alle beboere får tildelt en kontaktperson, som er ”tovholder” i forhold til beboerens ophold på botilbuddet, herunder individuel udviklingsplan, tværfaglige samarbejde m.m. I Støttekontaktgruppen har vi en målsætning om, at min. 2/3 af personalegruppen er faglært. De ufaglærte medarbejdere har alle massiv erfaring inden for området.

Anette – Kommunalt uddannet sagsbehandler

Helle – Pædagog

Louise – SSA

Michael – Pædagog og daglig leder

Nadia – Pædagog

Tim – Pædagog

Tom – Pædagogisk medarbejder og stedfortræder

Aktuelle grundtakster findes på Tilbudsportalen.

Støttekontaktgruppens tilbud er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.

Læs mere på Tilbudsportalen om Socialtilsynets rapporter om Botilbuddet Ølsted, se evt. ledige pladser og aktuelle takster.

Læs Tilsynsrapporten for Botilbuddet Ølsted 2023-2024 fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hent nyhedsbrev maj 2024

Hent nyhedsbrev januar 204

Søg job i Støttekontaktgruppen

Vi ofte har brug for kvalificerede kolleger til vores mange forskelligartede opgaver. Derfor opfordrer vi dig til at sende en ansøgning til Støttekontaktgruppen.
Din jobansøgning gemmes i 3 måneder til evt. senere brug, såfremt vi finder den interessant og den opfylder vores formelle kriterier.