Karlebo Hus 3

Botilbuddet Karlebo Hus 3 er et §107/§108 tilbud bestående af 11 selvstændige lejligheder med eget køkken og bad. Målgruppen kan være borgere som har brug for et individuelt tilrettelagt botilbud.

Karlebo Hus 3 henvender sig til borgere i alderen 18-60 år med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelse, herunder intellektuel/kognitiv forstyrrelse, hjerneskade samt tilknytningsforstyrrelse og autismespektrumforstyrrelse m.m.

Beboergruppen består dels af beboere som har brug for et individuelt tilrettelagt tilbud og dels af en gruppe beboere med lidt lettere støttebehov og som profiterer af et socialt fællesskab.

Borgere som har brug for særlig tilrettelagt støtte med én til én det meste af- eller hele døgnet, er som oftest borgere med manglende sociale kompetencer. Borgere som ikke trives i botilbud sammen med andre beboere, men profiterer af at have selvstændig lejlighed med eget køkken og bad.

Målgruppen er desuden borgere, der er moderat til svært fungerende som profitere af at være en del af et socialt fællesskab. Borgere som har brug for at træne sociale færdigheder og tilegne sig færdigheder i forhold til ADL således, at de kan blive så selvstændige som muligt. Der er særlig fokus på at skabe en tryg dagligdag med struktur og forudsigelighed.

Der er mulighed for at deltage i fælles aktiviteter samt fælles spisning, men det er ikke en forudsætning, at man kan indgå i disse fællesskaber.
Ved visitering bliver der lagt vægt på, at borgeren generelt passer ind i den beboer-sammensætning, der er i huset på visiterings-tidspunktet.

Botilbuddet modtager ikke borgere med svær fysisk udviklingshæmning, ej heller borgere med et omfattende aktivt misbrug eller borgere med omfattende udadreagerende voldelig adfærd.

Christoffer Forchhammer
Konstitueret leder af Karlebo Hus 3

 

 2247 6200
 christoffer@botilbclaus.rud.skgr.dk
 Sikker mail: handicap@botilbud.skgr.dk

Botilbuddet Karlebo Hus 3 ligger på en 100.000 m2. grund sammen med Karlebo Hus 1, Karlebo Hus 2 og §103/4 aktivitetstilbuddet.
Adressen er Avderødvej 42, 2980 Kokkedal.

I Karlebo har vi blandt andet shelter med bålplads, fodboldbane, egen sø og en trampesti hele vejen rundt om grunden. Desuden dyrehold med geder, høns og grise mv.

Der er busforbindelse lige uden for døren til Hillerød og Hørsholm.

Botilbuddet består af 10 etværelsers lejligheder med eget køkken og badeværelse samt én toværelsers lejlighed med eget køkken og badeværelse. Alle lejligheder har direkte udgang til vores fælles udearealer.

Der er endvidere en personalelejlighed samt en fælleslejlighed, hvor beboerne kan mødes, ordne vasketøj, se fjernsyn og spise sammen, hvis man har lyst til det.

Måltiderne er et naturligt samlingspunkt for alle.
Der tilbydes således fællesmåltider tre gange om dagligt: morgenmad mellem 08.30 – 09.00, frokost 12.00-12.30 og aftensmad ca. kl. 18.00.
Idet lejlighederne er udstyret med tekøkkener og køleskab, er det op til den enkelte beboer at tage stilling til deltagelse i fællesmåltiderne. Ønsker man således at spise i egen bolig er dette også en mulighed, men især aftensmåltidet tillægges betydning for fællesskabet.

Hverdagen er præget af struktur, forudsigelighed og indrettes i høj grad efter den enkelte beboers individuelle behov.

Her er plads til at skabe ro om den enkelte beboer, men samtidig også mulighed for at vælge fællesskabet med de øvrige beboere til.

Beboere og personale vil i fællesskab løbende justere på struktur og dagsrytme i Karlebo Hus 3, således at hverdagen forekommer meningsfuld og fuldkommen for de beboere, som til enhver tid kan bo her.

Søndag aften holder vi husmøde / beboermøde. Her kan man i fællesskab, sammen med personalet, tale om forholdene i Karlebo Hus 3, både gode og mindre gode forhold. Det er også her beboerne kan komme med forslag til arrangementer og særlige ønsker om indkøb og andet. Møderne afholdes efter aftensmaden i fælleskøkkenet.

På husmødet planlægges der i fællesskab, hvilke aftensmåltider der skal tilberedes i løbet af ugen. Ønskerne nedskrives i et ugeskema, således alle er bekendte med menuen og har indflydelse på, hvad der serveres. Indkøbene klares i fællesskab i løbet af ugen.

Vi har fokus på, at alle beboere skal anvende og udvikle de kompetencer de har, dette gælder også måltiderne. Det betyder, at vi er fælles om så meget som muligt. Opgaver, som man opfordres til at deltage i, er eksempelvis:

 • Borddækning
 • Tilberedning af maden
 • Afrydning og aftørring af spisebordet
 • Tømning af skraldespanden
 • Udskiftning af karklude, viskestykker og håndklæder

I Karlebo Hus 3 skal man selv forsøge at holde sin bolig. Det betyder, at man holder sin bolig så ren og pæn, som man kan, og som man synes. Personalet står altid klar til at støtte og hjælpe i det omfang det er nødvendigt. Personalet kan ligeledes hjælpe med at lave et ugeskema eller på anden måde huske på de opgaver, som beboeren finder vanskelige selv at huske, således at man som beboer altid kan overskue sin bolig og finder den rar at opholde sig i. Opgaverne i egen bolig er f.eks. være:

 • Støvsugning
 • Gulvvask
 • Støvaftørring
 • Rengøring af tekøkken
 • Rengøring af badeværelse
 • Håndtering af vasketøjet

Vi har et fælles vaskerum. I vaskerummet kan man se på en tavle, hvornår man kan benytte vaskemaskinen og tørretumbleren. Hvis der er behov for ekstra vasketid, kan man aftale med en af de andre beboere om at låne deres vasketider.

Vi har også et fokus på at understøtte et socialt fællesskab for de beboere, der ønsker dette. Det kan eksempelvis være fælles aktiviteter på matriklen så som at fiske, gå ture, spille forskellige boldspil, grille o.l. Derudover tilstræber vi at arrangere ture uden for Karlebo efter beboernes ønske. Dette kunne for eksempel være en tur til Tivoli, Zoologisk have, biograf, tur til Sverige, til stranden eller lignende.

Hvis beboeren plages af uoverskuelige tanker eller situationer, vil personalet altid være parate til individuel støtte i form af samtale samt praktisk at afhjælpe udfordringerne i et afstemt samarbejde med beboeren. Hvis der eksempelvis er behov for transport eller tidsbestilling m.m. til f.eks. lægen, tandlægen eller andre institutioner, vil personalet også her være behjælpelige.

 Vi har fokus på at skabe et godt og rart sted for beboerne, med en meningsfuld hverdag. Vi tror på, at alle mennesker har potentiale for udvikling i et eller andet omfang, uanset hvilket udgangspunkt man kommer fra.

Det overordnede pædagogiske perspektiv bygger på et positivt menneskesyn, hvori vi anser det enkelte menneske som værende unikt og ekspert i eget liv. Derfor bygger vores pædagogiske fundament på en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang (KRAP). Personalet på Botilbuddet Karlebo Hus 3 tilstræber en positiv, stabil og ligeværdig kontakt med beboerne med udgangspunkt i anerkendelse og forståelse for den enkelte beboer.

Der hvor det giver mening, arbejder vi ligeledes med udgangspunkt i en TEACCH-inspireret tilgang, hvor der skabes struktur og forudsigelighed gennem visualisering. Ud fra individuelle behov benytter vi forskellige former for dagskemaer, ugeplaner, aktivitetskalendere, visuelle madopskrifter m.m.

På Botilbuddet arbejder vi ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter principperne bag Low Arousal. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan forebygges med bl.a. afledning, affektsmitte, affektive metoder, ved fysisk kontakt og ved at ”lande igen”.

Vi arbejder systematisk med dokumentation herunder dagbogsnotater, udviklingsplaner og statusrapporter med resultatdokumentation. I forbindelse med beboerens indflytning modtager vi handleplan med indsatsmål og formål fra beboerens sagsbehandler. Inden for tre måneder udarbejder vi i fællesskab med beboeren (i det omfang det er muligt) en udviklingsplan med langsigtede mål, kortsigtede mål og en række delmål, som er vores arbejdsredskab til at styrke beboerens udvikling. Udviklingsplanen revurderes hver 6. måned samtidig med, at der skrives en statusrapport, som refererer direkte til de opstillede indsatsmål og delmål.

Vi støtter op omkring beboerens selvstændighed i form af bo-træning (ADL), som en stor del af vores aktiviteter i dagligdagen tager udgangspunkt i. Vi vægter endvidere aktivitets- og beskæftigelsestilbud højt og støtter op omkring dette.

§108 tilbuddets overordnede mål er at understøtte beboerens udvikling samt vedligeholdelse af funktionsniveau og kompetencer. Vi har fokus på at fremme den enkelte beboers ressourcer, således at beboeren kan blive så selvhjulpen og selvforvaltende som muligt for derigennem at skabe øget livskvalitet.

I Karlebo Hus 3 møder beboerne kvalificeret og engageret personale. For at skabe tryghed og forudsigelighed tilstræber vi, at den enkelte beboer har en lille fast personalegruppe omkring sig. Vi har en målsætning om, at minimum 2/3 af personalegruppen er faglært. Ufaglærte medarbejdere har alle massiv erfaring inden for området.

I Karlebo Hus 3 er der personale til rådighed hele døgnet, og natten er dækket med en sovende nattevagt.

Abas – Pædagogisk medarbejder

Amalie – Pædagogisk medarbejder

Amani – Køkkenassistent

Amela – Pædagog

Belinda – Pædagog

Caroline – Pædagog

Christoffer – Pædagog og souschef 

Cille – Pædagogisk medarbejder

Dennis – Pædagogisk medarbejder

Dora – Pædagog

Emil – Pædagog

Glenn – Pædagogisk medarbejder

Hans – SSA

Julie – Pædagog

Julio – Pædagogisk medarbejder

Kasper – Pædagog

Marija – Pædagog

Mohammad – Pædagog

Mia – Pædagog

Mia – Pædagogisk medarbejder

Pernille – Pædagog

Poul – Pædagog

Søren – Pædagog

Thomas – Pædagog

Tobias – Pædagogisk medarbejder

Trine – Pædagogisk medarbejder

Zorica – Pædagogisk medarbejder

Aktuelle grundtakster findes på Tilbudsportalen.

Støttekontaktgruppens tilbud er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.

Læs mere på Tilbudsportalen om Socialtilsynets rapporter om Botilbuddet Karlebo Hus 3, se evt. ledige pladser og aktuelle takster.

Hent nyhedsbrev januar 2024

Hent nyhedsbrev september 2023

Søg job i Støttekontaktgruppen

Vi ofte har brug for kvalificerede kolleger til vores mange forskelligartede opgaver. Derfor opfordrer vi dig til at sende en ansøgning til Støttekontaktgruppen.
Din jobansøgning gemmes i 3 måneder til evt. senere brug, såfremt vi finder den interessant og den opfylder vores formelle kriterier.