­

Botilbuddet Birkelund er et §107 botilbud for sårbare unge i alderen 18-35 år med plads til 10 beboere, der for en periode i deres liv har behov for målrettet socialpædagogisk støtte, vejledning og omsorg i trygge rammer. Et springbræt til at blive selvstændige og i stand til at mestre eget liv i egen bolig.

birkelundMålgruppen er som oftest socialt udsatte unge med manglende sociale kompetencer, psykisk sårbarhed, angst, depression, indadreagerende adfærd, negative tankemønstre eller anden form for psykisk og/eller kognitive funktionsnedsættelse.
Målgruppen rummer unge med følgende diagnoser: Personlighedsforstyrrelse, skizofreni, OCD, selvskadende adfærd og evt. tendens til spiseforstyrrelse som følge heraf.

Der indskrives ikke unge med omfattende udadreagerende adfærd, tilknytning til bandekriminalitet eller med et omfattende aktivt misbrug.

Fysiske rammer: Botilbuddet ligger centralt i Hillerød på adressen Åmosevej 19, 3400 Hillerød, tæt på stationen, Slotsarkaderne, uddannelsessteder, natur m.m.
Botilbuddet er indrettet med to fælleskøkkener, opholdsstue, fællesrum og to vaskerum med vaskemaskiner og tørretumblere. De fleste beboerværelser har eget bad og toilet. To beboere deler bad og toilet. Derudover er der en dejlig have med terrasse og grill.

Vi lægger vægt på, at der skal være rart og imødekommende at være og bestræber os på at skabe en hjemlig hyggelig atmosfære.

Aktiviteter: Vi har fokus på at skabe et godt og rart sted for beboerne. Et sted, hvor de trygt kan udvikle sig og øve sig i dagligdags færdigheder. Vi giver mulighed for deltagelse i et ligeværdigt fællesskab. Vores beboere er glade for hinanden og alle skal føle sig velkomne. Vi tilbyder mulighed for træning i nærtliggende træningscenter, gåture og masser af kreativitet - alt hvad der kan skabe fokus på andet end de negative tankemønstre. Vi lægger op til, at alle beboere på Birkelund som udgangspunkt er eller kommer i en eller anden form for beskæftigelse, behandling, uddannelse, i praktik eller i et afklaringsforløb.

Individuel støtte/ADL træning: Beboerne få tildelt et kontaktteam, hvor man har mulighed for at knytte bånd til det personale, man fungerer bedst sammen med. I samarbejde med sagsbehandler planlægger vi den støtte, der passer bedst til den enkelte og giver de bedst mulige betingelser for udvikling. Alt efter behov, er der rig mulighed for individuelle samtaler med højt fagligt personale.

På Birkelund tager vi udgangspunkt i det voksne menneskes selvstændighed. Derfor støtter vi beboerne i at varetage deres eget liv på bedst mulig vis. Vi bestræber os på at få alle beboerne til at deltage i de daglige gøremål. Vi hjælper med at skabe en fast struktur i hverdagen og har fokus på ADL træning herunder støtte til økonomi, personlig hygiejne, rengøring af eget værelse og toilet, tøjvask m.m. Hver beboer har en maddag hver anden uge, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes formåen. Vi støtter det, der skal til for at få succes og kendskab til madlavningens mange processer.

Personaledækningen er størst mellem kl. 9 og 19 i dagligdagen dvs. 2-3 pædagoger, fordi det her er muligt at samarbejde med det netværk, der er omkring den enkelte beboer, og fordi vi gerne vil skabe aktiviteter i løbet af dagen for at motivere til en normal døgnrytme, da vi ved, at det er bedst for psyken at benytte sig af de lyse timer til at leve i. Men der er også personale på om natten, hvis man skulle få det svært og har behov for nogen til at støtte sig til.

Målsætning: §107 tilbuddets overordnede mål er at støtte beboeren i at blive så selvhjulpen som muligt samt at opnå egne personlige mål. Beboerne inddrages således i udformning af personlige mål med udgangspunkt i de indsatsmål og formål, som vi får fra betalingskommunen. Formålet er, at beboerne bliver så selvhjulpne som muligt med henblik på at kunne mestre eget liv i egen bolig samt blive i stand til at finde deres plads i samfundet.

Med en ressourcefokuseret tilgang har vi fokus på det, der fungerer, fremfor det der ikke fungerer. Vi støtter op omkring beboerens selvstændighed i form af bo-træning, som en stor del af vores aktiviteter i dagligdagen tager udgangspunkt i. Herunder støtte til struktur i hverdagen, madlavning, tøjvask, personlig hygiejne, økonomi samt støtte til at få skabt sunde vaner ift. fysisk såvel som psykisk sundhed. Vi vægter endvidere uddannelse og beskæftigelsestilbud højt og støtter op omkring dette.

Pædagogik: Det overordnede pædagogiske perspektiv bygger på et positivt menneskesyn, hvori vi anser det enkelte menneske som værende unikt og ekspert i eget liv. Derfor bygger vores pædagogiske fundament på en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang (KRAP). Vi lægger stor vægt på, at vi som personale fremstår troværdige, ærlige og stabile.

På Botilbuddet Birkelund tilbydes beboerne motiverende samtale – MI med kontaktpersonen. Her tager vi udgangspunkt i beboerens ønsker om forandring og skaber passende målsætning. Gennem samtalen bygger vi broer til de større mål ved at fokusere på de små mål, som er overkommelige og med størst mulig sikkerhed for succes – det er vigtigt at opleve succes med de mål, man sætter sig.
På Botilbuddet Birkelund arbejder vi ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter principperne bag Low Arousal. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan forebygges med bl.a. afledning, affektsmitte, affektive metoder ved fysisk kontakt samt at ”lande igen”.

Vi arbejder systematisk med dokumentation herunder dagbogsnotater, udviklingsplaner og statusrapporter med resultatdokumentation. I forbindelse med beboerens indflytning modtager vi handleplan med indsatsmål og formål fra beboerens sagsbehandler. Inden for de første tre måneder udarbejder vi i fællesskab med beboeren en udviklingsplan med langsigtede mål, kortsigtede mål og en række delmål, som er vores arbejdsredskab med hensyn til at styrke beboerens udvikling. Udviklingsplanen revurderes hver 6. måned samtidig med, at der skrives en statusrapport, som refererer direkte til de opstillede indsatsmål og delmål.

Personaledækning: På Birkelund er der personale til rådighed hele døgnet. Dagtimerne er dækket med 2-3 personaler og natten er dækket med en sovende nattevagt. På Birkelund møder beboerne en personalegruppe med højt humør og som brænder for faget og det at gøre Birkelund til et helt særligt sted for beboerne. I Støttekontaktgruppen har vi en målsætning om, at min. 2/3 af personalegruppen er faglært. Ufaglærte medarbejdere har alle massiv erfaring inden for området.

Der ydes både fælles støtte og individuel støtte. Alle beboere får tildelt en kontaktperson, som er ”tovholder” i forhold til beboerens ophold på botilbuddet, herunder individuel udviklingsplan, tværfaglige samarbejdspartnere m.m.

Aktuelle grundtakster findes på Tilbudsportalen (følg nedenstående link).
• Grundtaksten indeholder 24,7 personaletimer/uge herunder tid til dokumentation, personalemøder, overlap m.m. samt 5 timers individuel støtte til: maddag med indkøb, rengøring og tøjvask, samtale med kontaktperson og møder.

Udgifter til kost, rengøringsmidler og tøjvask er integreret i taksten og kan ikke fravælges eller fratrækkes taksten. Taksten inkluderer alm. kost, ikke speciel kost eller kosttilskud.

Botilbuddet Birkelund, Åmosevej 19, 3400 Hillerød

Søg job i Støttekontaktgruppen

­

© Støttekontaktgruppen • Senest opdateret 20. maj 2021 • produceret af birchs.dk